Data Protection Act
The Welsh Assembly Government & Construction Futures Wales complies with the requirements of the Data Protection Acts 1984 & 1998. It will put the information on computer to assist with record keeping, for statistical and research purposes and to facilitate ongoing communication. Information will be shared with its partners: Construction Skills, the Welsh European Funding Office and the European Commission and their auditors . Information may also be shared with Appointed Main Delivery Contractor Ltd, which is responsible for Construction Futures Wales programme delivery. I agree the information given by me may be used in the ways set out above.

Deddf Diogelu Data 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru a Dyfodol Adeiladu Cymru’n cydymffurfio â gofynion y Ddeddf Diogelu Data 1984 a 1998. Bydd yn rhoi’r wybodaeth ar gyfrifiadur i gynorthwyo’r broses gadw cofnodion, at ddibenion ystadegol ac ymchwil ac i hwyluso cyfathrebu parhaus. Bydd gwybodaeth yn cael ei rhannu â phartneriaid: SgiliauAdeiladu, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a’r Comisiwn Ewropeaidd a’u harchwilwyr . Mae’n bosib y bydd gwybodaeth hefyd yn cael ei rhannu â’r Prif Gontractwr Darparu Penodedig Cyf, sy’n gyfrifol am ddarparu rhaglen Dyfodol Adeiladu Cymru. Cytunaf y gall y wybodaeth a roddir gennyf gael ei defnyddio yn y ffyrdd a amlinellir uchod.